Đơn ghi danh tham dự khóa tu Bắc Mỹ lần thứ 7:

Mọi thắc mắc, xin liên lạc qua số phone (+1) 317-545-1234 hoặc qua email anlactemple@yahoo.com.