Quý Phật tử tham gia khóa tu xin liên lạc về chùa để đăng ký:
(317) 545-1234
(260) 416-4199
anlactemple@yahoo.com