Cứu Trợ Bão Lụt Năm 2008

Những hình ảnh cứu trợ đồng bào Việt Nam tại các tỉnh bị thiên tai bão lụt và hình ảnh phân phát quà cho các trẻ em và người lớn bị khuyết tật vào những năm 2007 và 2008.