Khóa Tu Học Phật Pháp, Ngày 6 & 7 Tháng 1, 2018
Two Days Dharma Retreat At An Lac Temple

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge


Khóa Tu học Phật pháp 2 ngày vào ngày Lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại Chùa An Lạc, Indianapolis, Indiana

Ngày Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Ngày Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018