Hình Ảnh Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Chánh Điện
10th Year Anniversary Celebration Of The Main Buddha Hall


Ngày 28 tháng 10 năm 2018