Khóa Tu Phowa Indianapolis 2019

Phowa Vietnamese Poster-sm

Chúng tôi vui mừng thông báo H.E. Chöje Ayang Rinpoche sẽ ban Khóa Tu Phowa tại chùa An Lạc, Indianapolis vào tháng 9 năm 2019. Rinpoche sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh, pháp ngữ của Ngài được dịch sang tiếng Việt (và có thể có cả phần dịch sang Hoa Ngữ phổ thông). Trong khóa tu, Rinpoche sẽ ban:

  • Lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà
  • Giảng Dạy Thiền Định A Di Đà và Thực Hành
  • Lể Khẩu Truyền, phần Hướng Dẫn Thực Hành và Thực Hành Nyingma và Drikung Phowa
  • Giảng dạy Hành Trì Kim Cang Tát Đỏa và Ba Giáo Lý Tối Hảo
  • Cúng dường Tsog đến Đức Milarepa và Đức Phật A Di Đà
  • Nghi lễ Cầu Siêu cho người đã khuất

Xin xem chi tiết về khóa tu và ghi danh đăng ký tham dự khóa tu tại đường link này: http://www.anlactemple.org/phowa-vi/