Hình ảnh Khóa Tu Phowa 10 Ngày (05-15/9/2019)

Tại Chùa An Lạc – Indianapolis

Ngày 05 tháng 09 năm 2019

 

Ngày 13 tháng 09 năm 2019

 

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

 

Ngày 15 tháng 09 năm 2019 – Buổi Lễ Khất Thực Ngày Cuối Cùng Của Khóa Tu