Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
Hàng năm cứ đến ngày 17/11 Âm Lịch Chùa An Lạc (Indianapolis, Indiana) thường tổ chức một ngày tu tập kỷ niệm ngày Lễ Vía Đức Phật A Di Đà và thắp nến Hoa Đăng cầu nguyện cúng dường Chư Phật để quý Phật tử khắp nơi về tu tập.  Năm nay trong hoàn cảnh dịch bệnh nên chương trình buổi lễ chỉ gói gọn trong 2 giờ vào ngày Chủ Nhật, ngày 27/12/2020 (14/11 Âm Lịch) lúc 10:15 sáng.  Đạo tràng lễ lạy 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà, tụng kinh và niệm danh hiệu Ngài.

Buổi lễ được Live-streamed trên trang Facebook của Chùa An Lạc (www.facebook.com/anlactempleindy) để Phật tử tại nhà có thể cùng lễ lạy, tụng kinh, niệm Phật, cùng hướng lòng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, dịch bệnh sớm chấm dứt, và người người được bình an dưới ánh hào quang nhiệm màu của Đức Phật Di Đà.

Trân trọng kính thông báo!
Quý Sư Cô Chùa An Lạc
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát