Biết Dừng


Biết
Dừng!

An Lạc bình minh khúc nhạc ngân
Tọa yên niệm Phật, không chậm, nhanh
Những dòng suy nghĩ thôi ngừng chảy
Biết dừng, tâm lắng, Niết Bàn sanh.

Lam Viên