Biết Ơn Thầy

Nhuận Chánh

Con hiểu Pháp Phật nhiệm mầu
Nhờ Cô giảng dạy thâm sâu từng lời
Con biết cải thiện con người
Nhờ Cô chỉ dẫn từng lời như khuyên
Con vơi được nỗi ưu phiền
Nhờ Cô phân giải con liền tịnh tâm.

Ơn Cô nghĩa nặng tình thâm
Con nguyền giữ trọn trong lòng của con
Dù cho biển cạn non mòn
Ơn Cô mãi mãi con còn nhớ ghi.

Cô là một bậc từ bi
Những lời Cô dạy con thì kính vâng
Cô là bà mẹ tinh thần
Lời hay lẽ thật Cô phân giải bày.

Con xin thề nguyền từ nay
Đem lời Cô dạy hằng ngày sửa tu
Cầu xin Phật Pháp vân du
Thùy từ gia hộ cho Cô mạnh lành
Để Cô hoằng hóa độ sanh
Cùng nhau tu tập hạnh lành từ bi.