Con Đã Được Trở Về

PT. Quảng Chánh

“Tu là cội phúc, tình là giây oan”

          Ai cũng biết vậy, nhưng mà không ai thoát được, dù biết đến chùa tụng kinh, nghe pháp, làm công quả rất có lợi cho bản thân, nhưng nhiều khi bận công chuyện nhà, và có khi cũng bị bệnh biếng nhác.

          Một khóa tu Phật Thất của Chư Ni Chùa An Lạc vô cùng hiếm hoi, vậy là bản thân tôi cũng ít được tham dự. Tuy vậy con rất cảm ơn Sư Phụ và quý sư cô, ít nhất con cũng ý thức được TU là gì? Phật Thất là gì? Niệm Phật như thế nào để được nhất tâm, để hết vọng tưởng?

          Con xin cầu nguyện mười phương chư Phật hộ trì cho Sư Phụ và quý sư cô được nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc trên con đường hoằng pháp để độ sanh, mãi mãi là chổ nương náu cho chúng con.

          Tuy con không tham dự thường xuyên, nhưng mỗi lần sau thời niệm phật, con ra về thấy lòng rất thanh thản, nhẹ nhàng và vui vẽ. Phước lớn nhất của đời con hiện nay là được quy y Tam bảo, cái duyên lành nữa là được gần Sư Phụ, gần quý sư cô, để học được rất nhiều điều hay, con tự thầm trách mình, sao không quy y sớm hơn, đến chùa sớm hơn… nhưng Sư Phụ thường dạy, dù đến muộn vẫn hơn không được đến. Bây giờ con cũng hiểu nhiều về Phật pháp, cũng biết tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, và nhất là con siêng niệm Phật.

          Hạnh phúc lớn nhất là gia đình chúng con có nơi nương tựa tâm linh, Tam Bảo, sư Phụ và quý Sư cô. Nguyện cầu Sư Phụ và quý sư cô luôn an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật