Lớp Việt Ngữ Niên Khóa Năm Học 2016
Vietnamese School Rahula In 2016

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge