Niệm Di Đà

Lam Viên

Di Đà dạy tôi niệm Di Đà
Miệng niệm Di Đà nghe Di Đà
Di Đà Di Đà cứ niệm mãi
Thì ra Di Đà niệm Di Đà.

Ai ơi!  Xin sớm nương về Phật

Buồn khóc than hoài chẳng ích chi
Nhựt lặn đầu non trời đã tối
Vô thường sinh tử phải hằng ghi
Chắp tay kính niệm trời an dưỡng
Trở bước hồi hương nhất quyết đi
Lữ khách về quê lòng rộn rã
Cha lành xem lại thiệt A Di.