Tri Ân

By Ni Chúng An Lạc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ngưỡng bạch Chư tôn thiền đức – những bậc thầy khả kính,

Chúng con, ni chúng An Lạc và ni chúng Lam Viên xin khấu đầu đảnh lễ để tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý Ngài, dù xa, dù gần, dù trực tiếp, hay gián tiếp, chúng con vẫn là những học trò của quý Ngài, đã từng thọ ân một đời giáo dưỡng. Chúng con nguyện nối tiếp bước chân quý Ngài, để dòng suối Đạo pháp mầu chảy mãi cho đến đời sau và chảy hoài bất tận.

Kính lạy những bậc cha mẹ,

Cha mẹ đã cho chúng con hình hài, dù Người còn hay quá vãng, chúng con vẫn một lòng báo hiếu song thân, chúng con cùng ngồi sát bên nhau, nói nhỏ vào tai nhau những lời hay ý đẹp, cùng nắm chặt nhau đi trên con đường giải thoát và cùng đỡ đần nhau, khi “trái gió trở trời”. Để không phụ công ơn sanh thành dưỡng dục và ước nguyện của Cha Mẹ.

Kính tri ân các bậc Đàn Na thí chủ, đã cho chúng con cơm áo bốn mùa, nhà cửa,  thuốc thang đầy đủ, mùa đông đủ mền, mùa hè đủ quạt, vật dụng hàng ngày, đầy đủ trong đời sống tri túc của người xuất gia.

Chúng con, ni chúng An Lạc, ni chúng Lam Viên xin chấp tay cung kính đảnh lễ chư Phật, chư Bố Tát, chư Hiền Thánh Tăng trong mười phương, và xin tri ân vạn loại cỏ cây cùng đất đá.

Khể thủ,
TM. Ni Chúng
TKN. Nguyên Thiện