Lễ Đặt Đá Xây Dựng Nhà Sinh Hoạt Năm 2017
The Groundbreaking Ceremony In 2017
For Building The Activity Hall

Nhấn vào hình để phóng to / click on image to enlarge


Đêm Hoa Đăng cúng dường chư Phật cầu nguyện cho buổi lễ Đặt Đá Xây Dựng Ngôi Nhà Sinh Hoạt được diễn ra trong khuân viên Chùa An Lạc vào ngày 11/7/2017 lúc 8:00 giờ tối với đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử. Buổi Lễ Đặt Đá chính thức vào sáng ngày hôm sau, ngày 12/7/2017 lúc 9:00 AM nhằm vào ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 Âm lịch. Buổi lễ được hoàn mãn tốt đẹp trong không khí trang nghiêm dưới sự chủ trì của Ni Sư Trụ Trì và Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh (Viện chủ Chùa Việt Nam tại Houston, Texas) đã thuyết pháp, chứng minh, và cử hành buổi lễ.

The Night Before The Groundbreaking Ceremony, 7/11/2017

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

 

Photos of the Groundbreaking Ceremony, 7/12/2017

There is no gallery selected or the gallery was deleted.