Công Trình Xây Cất Chùa An Lạc Năm 2007
An Lac Temple’s Construction In 2007