Cảm Tác

TN. Tánh Lạc

Thời gian thắm thoát thật mau thay
Mới đó mà nay ba mốt ngày
Chư Ni Phật tử cùng tinh tấn
Phật Thất Sư Phụ hướng dẫn tu.

Hồng danh sáu chữ Di Đà niệm.
Dạ trú lục thời luôn nhớ ghi
Không phone, không nét, hành tịnh khẩu
Đại chúng đồng tâm lập chí ngay.

Tâm thành đệ tử nguyền quy hướng
Cúi lễ chư Phật xin xót thương
Chúng con còn vướng trong ba cõi
Lục đạo luân hồi mãi trầm luân.

Mong Phật Di Đà soi đường rước
Giúp kẻ si mê biết rõ đường
Bốn mươi tám nguyện hằng độ chúng
Sâu thẳm tâm con dậy kính thương.

Lòng thành thanh thản không vấn vương
Từ nay dứt sạch mọi thói thường,
Di Đà Phật hiệu con ghi nhớ
Quyết lòng niệm Phật về Tây Phương.

Ân Ngài cao cả không sao tả
Đền đáp thâm ân lập chí tu
Giờ đây nhất quyết mài gươm bén
Chặt đứt nội ma, ngoại chướng xâm

Tham, sân, chấp ngã thệ tận dứt
Mặc phải ma quân quấy nhiễu ta
Tâm ta vững chắc, lòng son sắt
Ơn Phật, ơn Thầy, ơn Đàn Na